Vyhledávání

Informace

Slevy

Nejprodávanější produkty

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti Diamante s.r.o.

 

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále v textu i jako "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, kterým je Diamante s.r.o., se sídlem Zavarská 10G, 917 01 Trnava, IČO: 47 625 431, zapsaným v OR vedeným Okresným súdom Trnava, Oddíl: Sro, Vložka č.: 33877/T, DIČ: 2024013442, IČ DPH: SK2024013442 (dále jen "prodávající") a kupujícím, jejíž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce internetového obchodu prodávajícího.

Kontaktní údaje prodávajícího:

e - mail: info@diamante.cz

poštovní adresa: Diamante s.r.o., Zavarská 10G, 917 01 TrnavaČíslo účtu pro bezhotovostní platby: FIO Banka

CZK – platby z České republiky

Fio Banka

Číslo účtu: 2501198157

Kód banky: 2010

___

EUR – platby z České republiky

Fio Banka

Číslo účtu: 2801198140

Kód banky: 2010

___

EUR – platby ze Slovenské republiky (a ostatních zemí v SEPA)

Fio Banka

IBAN: SK6883300000002801198140

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inspektorát SOI pro Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01  Trnava 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23

 

1.2. Tyto VOP upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího a vztahují se na kupní smlouvy uzavřené na jakékoli webové stránce internetového obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě které prodávající dodá zboží prezentované na příslušné webové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboří a to v případě, že kupující při objednávce zboží k těmto VOP přistoupí.

1.3. V případě, že kupující k těmto VOP přistoupí, tyto jsou neoddělitelnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od těchto VOP, ustanovení kupní smlouvy mají před ustanoveními těchto VOP přednost.

1.4. Seznam zboží na jakékoli webové stránce internetového obchodu, kterou provozuje prodávající, je katalogem běžně dodávaného zboží a prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všeho uvedeného zboží. Dostupnost zboží bude pro kupujícího potvrzená na základě otázky kupujícího. Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně příslušného DPH.

2. Způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1. Kupující zašle svou objednávku vyplněním formuláře přes internetový obchod prodávajícího, e-mailem nebo telefonicky (dále jen "objednávka"). Zaslání objednávky kupujícím podle předešlé věty se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy, ale jen za návrh na její uzavření. Automaticky vykonávané oznámení o přijetí objednávky od elektronického systému prodávajícího, které obdrží kupující na jeho e-mailovou adresu ihned po odeslání objednávky, se nepovažuje za závazné akceptování objednávky, ale pouze za potvrzení o odeslání objednávky přes internetový obchod.

2.2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřená až závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím ve formě e-mailového potvrzení o akceptování objednávky označeného jako "potvrzení objednávky". Závazné akceptování objednávky prodávající zašle kupujícímu na základě předcházejícího přijetí objednávky kupujícího a po následném ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím. V případě zjištění vyšší ceny zboží má prodávající před potvrzením objednávky povinnost vyžádat od kupujícího souhlas se změnou ceny podle aktuálního ceníku. V tomto případě se smluvní vztah považuje za uzavřený až po tom, co prodávající na základě souhlasu kupujícího se změnou ceny závazně akceptuje objednávku kupujícího.

2.3. Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, kterého prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží anebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kam má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním registru a pod.), případně jiné údaje.

2.4. Kupující může doručit prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky prodávajícímu až do přijetí potvrzení objednávky prodávajícímu oznámení, že objednávku jednostranně ruší. Kupující je povinen v oznámení o zrušení objednávky uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží. V případě zrušení objednávky prodávající neúčtuje kupujícímu žádné poplatky související se zrušením objednávky. V případě, že kupující zaplatil prodávajícímu kupní cenu nebo její část v době do zrušení objednávky, prodávající vrátí už zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dnů od zrušení objednávky převodem na bankovní účet kupujícího, pokud si smluvní strany nedohodnou jiný způsob vrácení kupní ceny.

2.5. V případě probíhajících akcí se prodej zboží na webové stránce prodávajícího řídí kromě těchto VOP i závaznými podmínkami příslušné akce, které prodávající zveřejní na své webové stránce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 7 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3. Práva a povinnosti prodávajícího

 3.1. Prodávající je povinen:

-       na základě uzavřené kupní smlouvy dodat kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo připravit na přepravu způsobem potřebným pro jeho uchovaní a ochranu,

-       zabezpečit, aby dodané zboží splnilo právní předpisy SR,

-       odevzdat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Prodávající má právo nepřijmout nebo zrušit objednávku kupujícího, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

3.4. Prodávající je oprávněn ověřit si totožnost kupujícího nebo osoby pověřené k odběru zboží při osobním odběru zboží na svých provozovnách, když je dodávka zboží kupujícím placená dopředu platební kartou, prostřednictvím bankovního převodu nebo má být zaplacená ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře vystavené prodávajícím.

4. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující je povinen:

-       převzít zakoupené nebo objednané zboží,

-       zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,

-       potvrdit v dodacím listě převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.2. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém smluvními stranami v závazném akceptování objednávky.

5. Dodací a platební podmínky

5.1. Zboží je předáváno podle vystavených vzorů, katalogů, typových listů a vzorkovníků prodávajícího umístněných na webové stránce internetového obchodu prodávajícího.

5.2. V případě platného uzavření kupní smlouvy je prodávající povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od dodání zboží dodavatelem prodávajícího nebo výrobcem zboží prodávajícímu. Tuto dodací lhůtu kupující akceptuje. V případě, že jde o zboží, které má být na skladě prodávajícího, prodávající je povinen objednávku kupujícího splnit a zboží dodat kupujícímu obratem, obyčejně ho odešle nebo připraví k převzetí do 3 dnů, nejpozději však ve lhůtě 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající není schopen zachovat výše uvedené lhůty, uvědomí kupujícího o této skutečnosti.

5.3. Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedené v potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím.

5.4. Prodávající může vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě, a pokud kupující s dřívějším převzetím zboží souhlasí, dohodnou se na konkrétním způsobu převzetí zboží kupujícím.

5.5. Váha, rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího udávané výrobcem se mohou lišit od skutečných o ± 10% z uvedené hodnoty. Tuto skutečnost bere kupující na vědomí.

5.6. Místem dodání zboží je místo uvedené v potvrzení objednávky prodávajícím, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.7. V případě, kdy prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo určené v kupní smlouvě kupujícím, kupující je povinen převzít zboží osobně nebo zabezpečit, aby zboží převzala osoba, kterou zplnomocní pro případ svojí nepřítomnosti k převzetí zboží uvedeného v kupní smlouvě a podepsat protokol o doručení a odevzdání zboží. Třetí osoba zplnomocněná k převzetí zboří uvedeného v kupní smlouvě je povinna předložit prodávajícímu originál nebo kopii písemného zplnomocnění. Pokud bude nutné dodávku zboží opakovat z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě určeném v kupní smlouvě, všechny náklady s tím vzniklé hradí kupující, a to především opakované dodání zboží na místo určení v kupní smlouvě. Zboží se považuje za dodané okamžikem doručení zboží na adresu uvedenou v závazném potvrzení objednávky a převzaté okamžikem fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem.

5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zboží, jakož i jeho obal, bezprostředně při jeho doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží při jeho převzetí kupujícím, kupující ihned při převzetí zboží vyhotoví záznam o rozsahu a povaze poškození zboží (zápis o škodě), kterého správnost potvrdí dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může prodávající po uzavření škodné události s dopravcem poskytnout odstranění nedostatku zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží nebo se s ním dohodnout na zrušení kupní smlouvy.

5.9. Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtách uvedených v bodě 5.2. těchto VOP odstoupit od kupní smlouvy a prodávající je povinen vrátit kupujícímu už zaplacenou část kupní ceny ve lhůtě do 15 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

5.10. Kupující ke každé zásilce obdrží fakturu e-mailem. V případě, že faktura nenahrazuje záruční list nebo dodací list, kupující tyto doklady, případně i jiné potřebné doklady, dostane v balení se zbožím.

5.11. Způsoby plateb:

-       v hotovosti při převzetí zboží v místě podnikání předávajícího,

-       platební kartou v místě podnikání prodávajícího,

-       platbou dopředu na bankovní účet prodávajícího,

-       v hotovosti při převzetí při platbě na dobírku.

5.12. Způsob odběru

-       osobní odběr (pokud si kupující vybere jako místo odběru místo podnikání prodávajícího, má možnost zboží vidět, zkontrolovat, přezkoušet, případně vrátit /nepřevzít/ přímo na daném místě),

-       dodání poštou, přepravní společností nebo jiným způsobem podle volby kupujícího (kupující vždy při volbě musí být informovaný o konečné ceně zvoleného způsobu dopravy).

5.13. V případě, že si kupující zvolí platbu bankovním převodem dopředu na bankovní účet prodávajícího, prodávající mu automaticky e-mailem zašle zálohovou fakturu. Zaslání zálohové faktury podle předešlé věty nepředstavuje potvrzení objednávky ve smyslu bodu 2.2. těchto VOP. Po připsání platby na účet prodávajícího prodávající zašle kupujícímu o této skutečnosti daňový doklad. Při platbě dopředu převodem na účet může být termín dodání ovlivněný termínem uhrazení platby. V tomto případě lhůty podle bodu 5.2. těchto VOP začínají plynout až dnem připsání celé platby na účet prodávajícího. V případě, že platba za objednané zboží nebude připsaná na účet prodávajícího nejpozději do pěti pracovních dnů od potvrzení objednávky, kupní smlouva se automaticky ruší, ledaže by se prodávající s kupujícím dohodli jinak.

5.14. Cena za dodání zboží je vypočítávána informačním systémem prodávajícího podle hmotnosti objednávky, dodací adresy a podle zvoleného způsobu dopravy a podle aktuálního ceníku za jednotlivé způsoby dopravy. Cena dopravy nebude nikdy vyšší než suma, která se zobrazí kupujícímu v internetovém obchodě prodávajícího před potvrzením objednávky.

6. Kupní cena

6.1. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě anebo podle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena") jedním ze způsobů plateb uvedených v bodě 5.11. těchto VOP.

6.2. V případě pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsaná na účet prodávajícího.

6.3. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za objednané zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

6.4. V případě pokud kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnuté v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny jen v souladu s platnými právními předpisy SR, kupní smlouvou a těmito VOP.

6.5. Náklady spojené s montáží a vynášením zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně zboží a prodávající tyto služby není povinen kupujícímu poskytnout.

6.6. Všechny akce jsou platné do vyprodání zásob, pokud to u konkrétního produktu není uvedeno jinak.

6.7. V případě, že kupní cena za vrácené nebo reklamované zboží a zboží, u kterého došlo k odstoupení od smlouvy, bude uhrazena kupujícím formou dárkových certifikátů, případně jejich kombinací s peněžním plněním, prodávající vrátí kupní cenu kupujícímu stejnou formou, jako byla uhrazena kupujícím. Hodnota vrácených dárkových certifikátů kupujícímu však nesmí být vyšší než hodnota dárkových certifikátů zaplacená kupujícím při nákupu zboží. Pokud by vrácení dárkových certifikátů z objektivních důvodů nebylo možné, především proto, že prodávající nemá k dispozici dárkové certifikáty v potřebné výši, prodávající poskytne kupujícímu peněžní náhradu.


7. Nabytí vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího ve chvíli, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo pokud tak neučiní včas, také ve chvíli, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

8. Reklamační řád (zodpovědnost za vady, záruka, reklamace)

8.1. V případě, že má zboží dodané prodávajícím vady, kupující má právo zboží reklamovat. Při reklamaci zboží budou kupující a prodávající postupovat v souladu s reklamačním řádem, který je zveřejněný na webové stránce prodávajícího.

9. Zpracování osobních údajů

9.1. Smluvní strany se dohodli, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě pokud je fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce svoje jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.2. Smluvní strany se dohodli, že kupující je pro účely řádného vyřízení a doručení objednávky v případě pokud je právnickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce svoje obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, IČ DPH (pokud mu bylo přiděleno), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

9.3. Kupující, který se v rámci internetového obchodu zaregistroval, si může kdykoli zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svoji registraci přímo v on-line režimu na webové stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

9.4. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že ve smyslu čl. 6 ods.1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů), (dále jen „Nařízení“), prodávající jako provozovatel informačního systému bude v procesu uzavírání kupní smlouvy zpracovávat osobní údaje kupujícího bez jeho souhlasu jako dotyčné osoby, jelikož zpracovávání osobních údajů kupujícího bude vykonáváno prodávajícím v rámci předsmluvních vztahů s kupujícím a zpracovávání osobních údajů kupujícího je nevyhnutelné pro plnění kupní smlouvy, ve které vystupuje kupující jako jedna ze smluvních stran.

9.5. Ve smyslu čl. 6 ods.1 písm. f) Nařízení může prodávající, na základě oprávněného zájmu kupujícího a s jeho souhlasem, zpracovávat jeho osobní údaje i pro účely přímého marketingu a zasílat na e-mailovou adresu kupujícího informace o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží, resp. službách. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě www.diamante.sk, aby prodávající zpracoval a uschovával jej osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akčních nabídkách. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoli.

9.6. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy SR.

9.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výlučně pro účel uvedený v těchto VOP.

9.8. Prodávající prohlašuje, že pro jiné účely než je uvedené v těchto VOP bude získávat osobní údaje kupujícího vždy zvlášť na adekvátním právním  základě a zároveň zabezpečí, že se tyto osobní údaje budou zpracovávat a využívat výlučně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a nebude je sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiný účel nebo za účelem plnění kupní smlouvy.

9.9. Kupující bude před odesláním objednávky vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že prodávající mu dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem oznámil:

a) svoje identifikační údaje, které jsou uvedené v čl. 1. těchto obchodních a reklamačních podmínek prokazující totožnost prodávajícího,
b) kontaktní údaje prodávajícího, resp. odpovědné osoby prodávajícího,
c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a právní základ zpracování osobních údajů,
d) že požadované osobní údaje pro účely uzavření kupní smlouvy a řádného vyřízení a doručení objednávky je kupující povinen poskytnout,
e) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 ods.1 písm. f), že oprávněným zájmem, který prodávající sleduje, je přímý marketing,
f) identifikační údaje třetí strany, kterou je společnost, která doručí kupujícímu objednané zboží, resp. identifikační údaje jiných příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů pokud existují,
g) dobu uchovávání osobních údajů, resp. kritéria pro její určení;

9.10. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Nařízení ani jiným všeobecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

9.11. Prodávající v souladu s Nařízením poskytuje kupujícímu, kterého údaje zpracovává, následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje prodávajícího a v příslušných případech zástupce prodávajícího,
b) kontaktní údaje případné odpovědné osoby,
c) účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracování,
d) pokud se zpracování zakládá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávněné zájmy, které sleduje prodávající nebo třetí strana,
e) okruh příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, pokud existují,
f) v relevantním případě informaci o tom, že prodávající zamýšlí přenést osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci,
g) dobu uchování osobních údajů, resp. kritéria pro její určení,
h) informace o existenci práva požadovat od prodávajícího přístup k jeho osobním údajům a práva na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo práva namítat proti zpracování jakož i práva na přenositelnost údajů,
i) právo podat stížnost dozorčímu orgánu,
j) informace o tom, jestli je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je potřebný k uzavření smlouvy, zda je kupující povinen poskytnout osobní údaje, jakož i možné následky neposkytnutí takovýchto údajů,
k) existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování;

Kupující má právo získat od prodávajícího kopii osobních údajů, které se zpracovávají a k ní má právo získat i všechny výše uvedené informace. Za jakékoli další kopie, o které kupující požádá, může prodávající účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům na vyhotovení kopie.

9.12. Pokud kupující uplatní svoje právo podle bodu 9.11 písemně nebo elektronicky a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje svoje právo podle bodu 9.11, žádost se považuje za podanou podle Nařízení.

9.13. Kupující má právo u prodávajícího nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovýmto přímým marketingem. Pokud kupující nesouhlasí s takovýmto zpracováním, prodávající ukončí zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu ode dne doručení takového nesouhlasu prodávajícímu, osobní údaje dotyčného kupujícího se na takové účely už nesmí a nebudou zpracovávat.

9.14. Kupující při podezření, že jeho osobní údaje se neoprávněně zpracovávají, o tom může podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů SR. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

9.15. Prodávající přijme vhodné opatření s cílem poskytnout kupujícímu všechny informace uvedené v bodě 9.11 ve stručné, transparentní, srozumitelné a lehce dostupné formě, jasně a jednoduše formulované. Prodávající poskytne informace elektronicky nebo v souladu s Nařízením jinými prostředky, na kterých se s kupujícím dohodne.

9.16. Informace o opatřeních, která byla přijata na základě žádosti kupujícího, poskytne prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od doručení žádosti.

9.17. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že z titulu plnění uzavřené smlouvy se při zpracování osobních údajů kupujícího předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

DirectParcelDistribution SK s.r.o.
Sídlo: Technická 7, 821 04 Bratislava
IČO: 35 834 498
zapsaná v OR OS Bratislava I, oddíl Sro, vložka č. 26367/B

Slovenská pošta, a.s.
Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36 631 124
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddíl Sa, Vložka č. 803/S

WebHouse, s.r.o.
Sídlo: Paulínska 20, 917 01 Trnava Slovenská republika IČO: 36743852
DIČ: 2022329705
zapsaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddíl Sro, vložka č. 19692/T

9.18. Přílohu k těmto VOP tvoří dokument označený jako Ochrana osobních údajů, který je uveřejněný na webové stránce Prodávajícího (www.diamante.sk) v části Informace.

10. Odstoupení od kupní smlouvy

10.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo vykonal takové závažné změny, které znemožnili realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které je možné od něj spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě určené těmito VOP nebo v ceně, která je uvedená v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat kupujícího a vrátit mu už zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.

10.2. Kupující je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v rámci této lhůty zboží rozbalit a vyzkoušet obdobným způsobem jak je obvyklé při nákupu v klasickém „kamenném“ obchodě. Vyzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně ho vrátit prodávajícímu.

10.3. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem na adrese info@diamante.sk způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy. Pokud se takto kupující rozhodne, zašle prodávajícímu spolu se zbožím kupujícím podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením jeho jména a příjmení, adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání. Kupující může použít formulář na odstoupení od kupní smlouvy (vzor formuláře umístí prodávající na své webové stránce). Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující odstoupil.

10.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího tento nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, odevzdá zboží spolu s dokladem o koupi na provozovně prodávajícího nebo ho ve stejné lhůtě zašle na adresu sídla prodávajícího (uvedenou v úvodě těchto VOP). Kupující je odstoupením od smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozený, podle možnosti v originálním obalu a nepoužívaný. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízený prodávajícím. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy.

10.5. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používané (což nezahrnuje vyzkoušení zboží) a je poškozené nebo neúplné nebo hodnota předmětného zboží je snížená v důsledku takého zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn. Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu VOP prodávajícímu uhradit náhrady nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

10.6. Prodávající se zavazuje vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží (spolu se všemi platbami, které od něho přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků) ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající není povinen vrátit kupujícímu cenu zaplacenou za příslušné zboží před tím, než mu bylo zboží od kupujícího spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. doručeno anebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace a pod. zpět prodávajícímu.

10.7. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující nese přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze není možné vrátit prostřednictvím pošty. Náklady na vrácení zboží nese kupující jen v tom případě, pokud zboží plně odpovídá kvalitativním požadavkům a zároveň není vadné. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo podobné charakteristiky, jaká je uvedená v nabídce zboží na webové stránce prodávajícího a které nemá faktické a právní vady.

10.8. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy podle těchto VOP, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto VOP kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.

10.9. Kupující (Spotřebitel) nemůže odstoupit od smlouvy, předmětem které je:

a) poskytnutí služby, pokud se její poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

c) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a kterého ochranný obal byl po dodání porušený,

e) prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

f) prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

g) poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

11. Recenze u výrobků

11.1. Prodávající si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí s daným produktem, odkazují na externí stránky nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozují obchodní jméno prodávajícího nebo jméno třetích osob.

12. Dárkové poukázky (certifikáty)

12.1. Dárkové poukázky (certifikáty) vystavené prodávajícím je možné uplatnit na nákup zboží na webové stránce internetového obchodu prodávajícího. Pokud není uvedeno jinak, dárkovou poukázku je možné použít jen na nákup zboží, nevztahuje se na služby, poštovné náklady a jiné poplatky.

12.2. Hodnota dárkové poukázky je uvedená na každé poukázce jako suma včetně DPH, přičemž poukázka funguje jako sleva z celkové sumy objednaného zboží s DPH. Dárkovou poukázku je možné využít jedině v celé hodnotě, v rámci jednoho nákupu, není možné ji uplatnit po částech. Nedoplatek za nákup zboží je třeba uhradit finanční formou.

12.3. Dárkovou poukázku není možné vyměnit za hotovost. V případě, pokud kupujícímu vznikne právo odstoupit od kupní smlouvy za nákup zboží, za které kupující zaplatil dárkovou poukázkou, kupujícímu vzniká nárok na vrácení kupní ceny ve formě dárkové poukázky (zasláním dárkové poukázky na adresu zadanou kupujícím). Pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak, v případě pokud byla kupní cena zaplacená dárkovou poukázkou jen z části, postup podle předcházející věty je možné použít jen v souvislosti s touto částí kupní ceny.

13. Závěrečné ustanovení

13.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněná umístěním na webové stránce internetového obchodu prodávajícího.

13.2. V případě, pokud je kupní smlouva uzavřená v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

13.3. V případě pochybností se smluvní strany dohodly, že za dobu používání se považuje doba od doručení zboží kupujícímu (včetně dne doručení) podle bodu 5.7. těchto všeobecných obchodních podmínek do dne vrácení zboží prodávajícímu, resp. odevzdáním zboží kurýrovi za účelem jeho přepravy prodávajícímu.

13.4. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude uskutečňována zejména ve formě e-mailových zpráv, resp. prostřednictvím listovních zásilek.

13.5. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě, pokud kupující nevystupuje jako spotřebitel), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickém obchodě a o změně a doplnění zákona č. 128/2002 Z.z. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z.z. ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

13.6. Tyto VOP nabývají účinnosti ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím odesláním elektronické objednávky kupujícím v případě, že tento s nimi vyjádřil souhlas.

13.7. Kupující vyjádřením souhlasu s těmito VOP potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí.

V Trnavě dne 25.5.2018


 

286-2867472_images-in-collection-page-fo

  • www.diamante.cz#svatba2021 #svatba2020 #svatebniinspirace #svatebnisklenice #svatebnivyzdoba #svatebnisklenice #vino #pamatka #památka #vyrocisvatby #sklenice #sklenickynavino #diamante
  • www.diamante.cz#svatba #svatba2020 #svatba2021 #svatebnisklenice #svatebnidekorace #nevesta #zenich #svatebnidar #svatebniinspirace #luxusnisklenicky #dekorace #drink #napoj #pripitek #svatebnipripravy
  • www.diamante.cz#darek #narozeniny #svatebnidar #inspirace #domacnost #drinky #whisky #whiskysklenicky #sklenice #sklenicky #promanzela #protatu
  • www.diamante.cz#svatba2020 #svatebni #svatebniinspirace #nevesta #zenich #svatebnisklenicky #svatbaceskarepublika #svatebnidar
  • www.diamante.cz#svatba #svatebniinspirace #svatebnisklenice #svatba2020 #svatbavprirode #svatbavestodole #svatbavpraze #nevesta #zenich #svatebnidar #svatebnihostina #svatebnidekorace
  • www.diamante.cz#svatba #svatebnisklenice #svatebnidekorace #nevesta #zenich #svatebnidar #svatbauzseblizi #svatba2020 #svatebnihoste