Vyhledávání

Informace

Slevy

Nejprodávanější produkty

Reklamační řád obchodní společnosti Diamante s.r.o.

 

1. Obecná ustanovení a definice

 

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen " reklamace ").
 2. "Prodávající" je obchodní společnost Diamante sro, se sídlem Zavarská 10G, 917 01 Trnava, IČO: 47 625 431, zapsaná v OR vedeném Městským soudem Trnava, oddíl: Sro, Vložka č .: 33877 / T, DIČ: 2024013442, DIČ : SK2024013442 (dále jen "prodávající").
 3. "Kupující" je:

                a) spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní potřebu nebo pro potřebu příslušníků své domácnosti). / Dále v textu také jako "kupující - spotřebitel" /

                b) fyzická a / nebo právnická osoba - podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží. / Dále v textu také jako "kupující - podnikatel" /

        Fyzické a právnické osoby - podnikatelé (kupující - podnikatelé) berou na vědomí, že podmínky záruky mohou být odlišné od podmínek záruky pro kupující - zákazníkovy vztahy mezi Prodávajícím a kupujícím - podnikatelem jsou upraveny Obchodním zákoníkem.

2. Záruční podmínky

 1. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v poškozeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny podle zvolení Kupujícího.
 2. Délka záruční doby pro kupující - spotřebitelů (ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod i.), Se řídí platnými ustanoveními Zákona, trvá tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
 3. Délka záruční doby pro kupující - podnikatele (ve smyslu článku 1. Obecná ustanovení a definice, odstavec 3, bod ii.), Trvá 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím.
 4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených v předmětné smlouvě, v zákoně, případně v případech uvedených v příslušných Všeobecných obchodních podmínkách Prodávajícího. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

3. Poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady tovaruv případě kupujícího - spotřebitele

 1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující - spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující - spotřebitel může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, pokud to kupujícímu - spotřebiteli nezpůsobí závažné potíže.
 2. Prodávající garantuje, že při všech řádně uplatněných reklamacích, při kterých se vada projeví do 30 dnů od převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem, vyřeší reklamaci bez zbytečného odkladu výměnou za nové zboží. Pokud zboží není v daný moment k dispozici na skladě Prodávajícího, bude nové zboží kupujícímu - spotřebiteli podle vzájemné dohody bez zbytečného odkladu objednané od dodavatele Prodávajícího nebo výrobce zboží nebo bude kupujícímu - spotřebiteli umožněn výběr jiného zboží. Pro vznik nároku na řešení reklamace výměnou zboží za nový kus musí být reklamované zboží vráceno Prodávajícímu kompletní (tzn. Včetně veškerého příslušenství, manuálů apod.). Garance výměny podle výše uvedeného se nevztahuje na mechanicky poškozené zboží, který takové poškození neměl v době převzetí zboží kupujícím - spotřebitelem nebo jím zmocněné osoby.
 3. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, mákupujúci - spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu - spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, ale kupující - spotřebitel nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující - spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci.
 4. Prodávající poučil kupujícího - spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ustanovení § 622 Zákona (bod 1 článku 3 tohoto Reklamačního řádu) a právech, které mu vyplývají z ustanovení § 623 Zákona (bod 3 článku 3 tohoto Reklamačního řádu) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce internetového obchodu Prodávajícího a kupující - spotřebitel měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.
 5. Na základě rozhodnutí kupujícího - spotřebitele, které ze svých práv ve smyslu ustanovení § 622 a ustanovení § 623 Zákona uplatňuje, je Prodávající nebo jím určená osoba povinna určit způsob vyřízení reklamace podle ustanovení § 2 písm. m) Zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 250/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále už jen jako "zákon o ochraně spotřebitele") ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od začátku reklamačního řízení, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu zboží nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení. Po určení způsobu vyřízení reklamace Prodávající nebo jím určená osoba reklamaci vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později. Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží. O ukončení reklamačního řízení a výsledku reklamace informuje Prodávající Kupujícího formou dohodnutou mezi oběma stranami (e-mailem alebopísomne ​​listem) a zároveň bude Kupujícímu spolu se zbožím doručen reklamační protokol.
 6. Ak kupujúci - spotřebitel reklamaci zboží uplatnil během prvních 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě vyjádření znalce nebo stanoviska vydaného autorizovanou nebo akreditovanou osobou nebo stanoviska určené osoby (dále jen "odborné posouzení zboží"). Bez ohledu na výsledek odborného posouzení nemůže prodávající od kupujícího - spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení zboží ani jiné náklady spojené s odborným posouzením zboží.
 7. Pokud kupující - spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od uzavření kupní smlouvy a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může kupující - spotřebitel zaslat zboží na odborné posouzení. Pokud kupující - spotřebitel zboží zašle na odborné posouzení určené osobě uvedené v dokladu o vyřízení reklamace, náklady odborného posouzení zboží, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud kupující - spotřebitel odborným posouzením prokáže zodpovědnost Prodávajícího za reklamovanou vadu zboží, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení zboží záruční doba neběží. Prodávající je povinen kupujícímu - spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatněné reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení zboží, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

4. Vyřízení reklamace

 1. Reklamace se uplatňuje osobně v sídle Prodávajícího, případně prostřednictvím pošty na adrese: Zavarská 10G, 917 01 Trnava nebo emailem na adrese: info@diamante.sk. Společně se zbožím se doporučuje pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad potvrzující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list (jehož vzor je dostupný na webové stránce Prodávajícího: www.diamante.sk).
 2. V případě, že Kupující využije svého práva a vyžaduje odstranění vady Zboží opravou av záručním listu je pro účely záručních oprav Zboží určený jiný subjekt než Prodávající, jehož místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, Kupující může uplatnit právo na záruční opravu u subjektu uvedeného v záručním listě.
 3. V případě, že není možné uplatnit záruční opravu u jiného subjektu než u Prodávajícího, zajistí záruční opravu Prodávající. Prodávající v den přijetí reklamace vystaví Kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém přesně označí reklamované vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace Prodávající o této skutečnosti informuje Kupujícího formou dohodnutou s Kupujícím (zejména prostřednictvím e-mailu Kupujícího).
 4. Dále je Kupující oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na požádání Kupujícího.
 5. Reklamace včetně odstranění závady musí být vybaveny bez zbytečného odkladu, v odůvodněných případech nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu zboží za nové zboží.
 6. V situaci, kdy je Zboží třeba zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, koná Kupující tak, aby byl Zboží zabaleno do vhodného obalu, který Zboží dostatečně ochrání a vyhovuje nárokům na přepravu Zboží. V případě přepravy křehkého Zboží, je doporučeno označit zásilku příslušnými symboly.
 7. V případě, že je reklamované zboží doručeno Prodávajícímu (příp. Jiné oprávněné osobě) poštou nebo kurýrem, odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal). Rozhodující datum na lhůtu plynutí reklamace je datum převzetí reklamovaného zboží od kurýra nebo poštovního doručovatele.
 8. Odpovědná osoba plně odpovídá za sledování běhu lhůty k reklamaci v souladu s příslušným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku a bezodkladné kontaktování Kupujícího o vyřízení reklamace v zákonem stanovené lhůtě formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného dopisu.
 9. Servisní středisko po řádném vyřízení reklamace vyzve Kupujícího telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem dohodnutým s Kupujícím k převzetí opraveného Zboží a reklamačního protokolu, resp. bude po vzájemné dohodě Zboží spolu s reklamačním protokolem doručen Kupujícímu formou doporučené zásilky.
 10. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj zejména při:
 • porušení ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku nějaké jsou
 • používání Zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží

5. Alternativní řešení sporů

 1. V případě, že Kupující - spotřebitel nebyl spokojen s vyřízením reklamace Prodávajícím nebo pokud se Kupující - spotřebitel obrátil na Prodávajícího s žádostí o nápravu a nebyl spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, má Kupující - spotřebitel právo obrátit se na Prodávajícího s žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na takovou žádost odpoví zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má Kupující - spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů. Subjektům alternativního řešení sporů je Slovenská obchodní inspekce, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství České republiky (seznam je dostupný na stránce www.mhsr.sk). Kupující - spotřebitel je oprávněn si vybrat subjekt alternativního řešení spotřebitelských sporů, na který se obrátí. Spotřebitel může k podání návrhu na alternativní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
 3. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 5. 6. 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Na desky uzavřenou smlouvu se však vztahují reklamační podmínky platné v době uzavření smlouvy.

6. Závěrečná ustanovení

 1. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.
 2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 5. 6. 2017. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. Na desky uzavřenou smlouvu se však vztahují reklamační podmínky platné v době uzavření smlouvy.

 

 


 

286-2867472_images-in-collection-page-fo

 • www.diamante.cz#svatba2021 #svatba2020 #svatebniinspirace #svatebnisklenice #svatebnivyzdoba #svatebnisklenice #vino #pamatka #památka #vyrocisvatby #sklenice #sklenickynavino #diamante
 • www.diamante.cz#svatba #svatba2020 #svatba2021 #svatebnisklenice #svatebnidekorace #nevesta #zenich #svatebnidar #svatebniinspirace #luxusnisklenicky #dekorace #drink #napoj #pripitek #svatebnipripravy
 • www.diamante.cz#darek #narozeniny #svatebnidar #inspirace #domacnost #drinky #whisky #whiskysklenicky #sklenice #sklenicky #promanzela #protatu
 • www.diamante.cz#svatba2020 #svatebni #svatebniinspirace #nevesta #zenich #svatebnisklenicky #svatbaceskarepublika #svatebnidar
 • www.diamante.cz#svatba #svatebniinspirace #svatebnisklenice #svatba2020 #svatbavprirode #svatbavestodole #svatbavpraze #nevesta #zenich #svatebnidar #svatebnihostina #svatebnidekorace
 • www.diamante.cz#svatba #svatebnisklenice #svatebnidekorace #nevesta #zenich #svatebnidar #svatbauzseblizi #svatba2020 #svatebnihoste